Γραφοφωνήματα: ΑλφάβητοΜαθαίνω
την Αλφαβήτα
σωστά!
Γραφοφωνήματα: Αλφάβητο

Ενίσχυση της
Φωνημικής Επίγνωσης
σε παιδιά με Αναγνωστικές Δυσκολίες
Γραφοφωνήματα: ΑλφάβητοΕκμάθηση των κεφαλαίων
και μικρών γραμμάτων
του αλφαβήτου
Γραφοφωνήματα: Αλφάβητο


Ανάπτυξη της
Οπτικοακουστικής Μνήμης
Γραφοφωνήματα: ΑλφάβητοΠλήθος επιλογών
για στοχευμένη διδασκαλία

Γραφοφωνήματα: Αλφάβητο

Η Ανάγνωση είναι μια διαδικασία αποκωδικοποίησης και κατανόησης των συμβόλων και συμβάσεων του γραπτού λόγου. Πριν διδαχθεί συστηματικά στο σχολείο, τα παιδιά που έχουν καλή πρόγνωση, ως προς την καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας, έχουν ανεπτυγμένες τις προ-αναγνωστικές δεξιότητες:

  • συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η φορά της ανάγνωσης είναι από πάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά
  • επίγνωση ότι εκείνο που διαβάζεται είναι τα γράμματα και όχι οι εικόνες
  • κατανόηση των εννοιών: σελίδα, λέξη, συλλαβή, γράμμα, πρόταση, βιβλίο

 

Η εξέλιξη της αναγνωστικής ικανότητας εξαρτάται σημαντικά από τους εξής παράγοντες:

1. Φωνολογική επίγνωση (phonological awareness)
Η ικανότητα αντίληψης και χειρισμού των φωνημάτων (ήχων) της ομιλούμενης γλώσσας σε συλλαβικό και φωνημικό επίπεδο. Πρακτικά, πρόκειται για την αντίληψη και ανάλυση των προτάσεων σε λέξεις, των λέξεων σε συλλαβές και των συλλαβών σε μεμονωμένους ήχους (φωνήματα).

2. Εκμάθηση και αναγνώριση των γραμμάτων του αλφάβητου

3. Γραφοφωνημική αντιστοίχιση
Η γνώση της σύμβασης ότι κάποιο φώνημα-ήχος, αντιστοιχεί σε κάποιο γράφημα-γράμμα του αλφάβητου μιας γλώσσας.

Π.χ. Ο ήχος /a/ αντιστοιχεί στο γράφημα α (άλφα).

 

 

Δυσλεξία: Η επικρατούσα άποψη πολλών ερευνητών υποστηρίζει ότι τα παιδιά με Δυσλεξία έχουν δυσκολία στη φωνολογική επεξεργασία των ήχων των λέξεων. Δυσκολεύονται, δηλαδή, να αναλύσουν, να επεξεργαστούν και να χειριστούν τους ήχους της γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες, εμφανίζουν φωνολογικά ελλείματα κι άρα αυτά θα πρέπει να περιοριστούν, προκειμένου ο μηχανισμός της ανάγνωσης να βελτιωθεί, καλλιεργώντας τις προ-αναγνωστικές δεξιότητες.

Αυτός είναι ο στόχος της εφαρμογής Graphophonics: Alphabet. Η εκμάθηση της οπτικής και ακουστικής ταύτισης των ήχων – φωνημάτων με τις γραπτές τους αναπαραστάσεις, τα γράμματα – γραφήματα, τα οποία συνθέτουν τις λέξεις στο γραπτό λόγο.

 

Περιγραφή:

Επιλέγοντας κάποιο γράμμα εμφανίζονται τα γράμματα που αποτελούν τη γραπτή αναπαράσταση της λέξης-γράμματος. Το παιδί καλείται να τα τοποθετήσει στη σωστή σειρά και σε περίπτωση λάθους, το γράμμα επιστρέφει στην αρχική του θέση. Αγγίζοντας το κάθε γράμμα-γράφημα, ακούγεται ο αντίστοιχος ήχος-φώνημα, ενώ όταν το γράμμα τοποθετηθεί στη σωστή θέση, ακούγεται το όνομα του γράμματος στο αντίστοιχο αλφάβητο – Ελληνικά ή Αγγλικά – ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής σας.
Μόλις ολοκληρωθεί η λέξη, ακούγονται τα φωνήματα που αντιστοιχούν στις λέξεις και πάλι ολόκληρη η λέξη, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπέδωση.

 

Χαρακτηριστικά:

1. Γραφοφωνημική αντιστοίχιση: Τα παιδιά αντιστοιχούν ακουστικά το κάθε φώνημα (ήχο) με το αντίστοιχο γράφημα (γράμμα). Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ακρόασης του ήχου του κάθε γράμματος στο αλφάβητο (π.χ Άλφα) και ξεχωριστά του αντίστοιχου φώνηματός του (π.χ /a/). Έτσι, τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν ξεχωριστά τους ήχους και τα σύμβολα των γραμμάτων και στις δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

2. Εκμάθηση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων: Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων του αλφαβήτου και στις δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

3. Επιλογές για αποτελεσματική διδασκαλία: Bοήθεια, Όνομα γράμματος, Ήχος φωνήματος, Τύπος Γράμματος.

4. Εκμάθηση ορθογραφίας: Η λέξη του εικονιζόμενου γράμματος, ολοκληρώνεται μόνο με την τοποθέτηση όλων των σωστών γραμμάτων στην κατάλληλη θέση. Ο ήχος επιβράβευσης ακούγεται μόνο όταν ολοκληρωθεί ορθογραφημένα η λέξη. Με αυτόν τον τρόπο, εντυπώνεται στη μνήμη μόνο η ορθογραφημένη μορφή της λέξης.

5. Κατάλληλο για τη γλωσσική διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών: Οι λέξεις εμφανίζονται στα Ελληνικά όταν η επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής σας είναι Ελληνικά και στα Αγγλικά, αντίστοιχα. Μπορείτε να διδάξετε άμεσα τις διαφορές και τις ομοιότητες, ανάμεσα στα αλφαβητικά συστήματα και των δύο γλωσσών, τόσο σε επίπεδο προφοράς, όσο και σε επίπεδο γραφής.

6. Ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης

7. Ανάπτυξη της αναγνωστικής ετοιμότητας

8. Ανάπτυξη της οπτικοακουστικής μνήμης